KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bilgilendirmenin amacı, www.devrediyorum.com internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

  1. Veri Sorumlusu

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu olarak DEVREDİYORUM tarafından toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. b) Toplanan Kişisel Veriler

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, e-posta adresi, fatura bilgileri.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, tercih edilen dil verileri.

 

Konum Verileri: Kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri.

 

       c)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel veriler sadece gerektirdiği ölçüde ve sitenin kullanım amacının dışına çıkmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla kullanılacaktır:

Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol,

 

        ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

DEVREDİYORUM topladığı kişisel verileri Kullanıcı’nın site içerisindeki deneyimini geliştirmek, iyileştirmek ve Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hizmetleri geliştirmek ve hizmetlerin Kullanıcıya katkısını ölçebilmek, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

  1. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

DEVREDİYORUM kişisel verileri Kullanıcıların site içerisinde vermiş oldukları bilgiler sayesinde veya belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla toplar.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları: Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması. Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

 

e)İlgili Kişinin Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  2. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

DEVREDİYORUM kullanıcı hesabı oluşturma sırasında elde ettiği kullanıcılara ilişkin bilgileri Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları kapsamında kullanabilir. DEVREDİYORUM kullanıcılara ait bilgileri Gizlilik Koşulları’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

Kullanım Koşulları ile açıklanan amaçların dışında kullanıcı profili oluşturma sırasında edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde sms, mail yolu ile onayları almak suretiyle kısa mesaj, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile iletişime geçmek için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Devrediyorum.com firma süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için birlikte iş yapılan diğer firmalara paylaşılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Kullanıcılar belirtilen amaçlarla, işbirliği içinde bulunulan gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere kişisel verilerinin kullanılmasına, işlenmesine ve iletilesine açık rızaları ile onay vermektedir.

Kullanıcının site portalına erişebilmek için girmiş olduğu kişisel verileri DEVREDİYORUM tarafından üye portalının özelliklerinin kullandırılması ve yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle DEVREDİYORUM sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu; aksi takdirde kendilerine sunulan hizmetlerden ve fonksiyonlardan yararlanılmasının mümkün olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Koşulları” ile kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda sitede yer alan kullanıcı fonksiyonlarından yararlanabilmek için kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini ve aktarılmasını açık rızasıyla izin vermek suretiyle kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, DEVREDİYORUM aracılığı ile üçüncü kişilere ilişkin bilgileri, verisi işlenen üyenin ve DEVREDİYORUM ‘un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Elde edilen üçüncü kişilere ait kişisel verinin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kullanıcı kendisinin sorumlu olduğunu, DEVREDİYORUM’un kendi sistemi içerisinde ve internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket eder veya kişisel verileri işleme aktarır veya başka bir işleme konu eder ve şayet bu kullanımın bir ihlale sebebiyet verir ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde bir zarar doğması durumunda kullanıcı bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, DEVREDİYORUM üyeliği ve/veya yayınlanan ilanlar nedeniyle aleni hale gelmiş kişisel verilerinin Google, Yandex ve sair diğer arama motorları, benzer verileri bünyesine kaydeden sistemler tarafından işlenmesi, arama sonuçlarında yer alması gibi durumlarda bir katkısının olmadığını ve kişisel verileri depolamak veya başkaca yöntemlerle arama sistemlerinde herhangi bir şekilde işlenmesi veya aktarılması nedeniyle DEVREDİYORUM’un herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını, taleplerini başta Google, Yandex olmak üzere diğer arama motoru sistemlerine, veri depolama işi gerçekleştiren diğer gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, siteye ilan girişi esnasında veya başka bir sebepten ötürü özel nitelikli kişisel verilerini DEVREDİYORUM üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu yöntemle aleniyet kazanacağını, DEVREDİYORUM’un bu özel nitelikli kişisel verileri internet sitesi ve portal ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin DEVREDİYORUM tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık rızası ile izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.